Регистрация

Сега!

Пулс - сто удара в минута.

Двеста градуса -

в кръвта.

От желание съм луда.

Изклекувай ме.

Сега!